Algemeen

 1. De onderhavige algemene verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op iedere verkoop uitgevoerd door MAGICAL MOMENTS. Zij worden aanzien als formeel en uitdrukkelijk aanvaard door de opdrachtgevers. Zij blijven van kracht, zelfs indien zij in tegenspraak zouden zijn met de algemene of bijzondere aankoopvoorwaarden van de opdrachtgevers, behalve wanneer MAGICAL MOMENTS laatstgenoemde voorwaarden uitdrukkelijk en schriftelijk zou hebben aanvaard. Zo’n eventueel overeengekomen, afwijkende bepalingen geven de opdrachtgever geen recht op toepassing van die bepalingen bij toekomstige opdrachten.
 2. Indien bij gerechtelijke uitspraak een of meer artikelen van deze voorwaarden ongeldig worden verklaard, zullen overige bepalingen van deze algemene voorwaarden volledig van kracht blijven en zal MAGICAL MOMENTS en de opdrachtgever in overleg treden teneinde nieuwe bepalingen overeen te komen ter vervanging van de nietige, dan wel vernietigde bepalingen, waarbij zoveel mogelijk het doel en strekking van de nietige, als wel vernietigde bepalingen in acht worden genomen.

Offertes

 1. De offertes van MAGICAL MOMENTS zijn slechts indicatief. Hun duur en geldigheid bedraagt maximum tien dagen, behoudens andersluidende uitdrukkelijke en schriftelijke bepaling door MAGICAL MOMENTS, welke vermeld moeten staan in de offertes en bestekken.
 2. De in de offertes, bestekken en/of bestellingen vermelde prijzen zijn deze die gelden op de dag van het aanbod en zijn exclusief BTW. Prijsverhogingen, als gevolg van wisselkoerswijzigingen, gewijzigde belastingen, sociale lasten en wettelijke maatregelen, of enige andere kosten die redelijkerwijs noodzakelijk waren, opkomende na het tijdstip van de offerte doch voor het tijdstip van de levering of dienstverlening, worden door MAGICAL MOMENTS aan de opdrachtgever in rekening gebracht, mits voorafgaande verwittiging van de eventuele meerkost.
 3. De offertes en bestekken van MAGICAL MOMENTS worden opgesteld op basis van de door de klant gegeven aanwijzingen. Iedere wijziging hieraan brengt een prijsherziening met zich mee.

Bestellingen

 1. Bestellingen zijn bindend voor de opdrachtgever vanaf de ondertekening van de bestelbon of de bevestiging van de offerte. MAGICAL MOMENTS is gerechtigd een voorschot te vragen van 50 % op de volledige prijs van de bestelling.
 2. De opdrachtgever heeft in geen enkel geval het recht noch een door de MAGICAL MOMENTS bevestigde bestelling, noch een met MAGICAL MOMENTS gsloten overeenkomst voor de levering van producten of diensten te annuleren, tenzij met de schriftelijke en uitdrukkelijke toestemming van MAGICAL MOMENTS. Ingeval van eenzijdige verbreking van de overeenkomst door de opdrachtgever, is de opdrachtgever aan MAGICAL MOMENTS een forfaitaire schadevergoeding verschuldigd van 20% van de overeengekomen prijs, onverminderd het recht van MAGICAL MOMENTS om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijke schade wordt bewezen.
 3. MAGICAL MOMENTS kan niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet uitvoeren van een bestelling of opdracht ten gevolge van overmacht.
 4. Een nieuw contract met betrekking tot hetzelfde product vervangt alle eerder gesloten overeenkomsten.

Levering

 1. De bestelde producten en de ter beschikking gestelde goederen door MAGICAL MOMENTS, worden verzonden op kosten van de opdrachtgever. Bij levering vallen de verplaatsingskosten en andere kosten ten laste van de opdrachtgever.
 2. De leveringstermijnen worden enkel bij wijze van inlichting verstrekt en zijn derhalve niet bindend tenzij aldus uitdrukkelijk en schriftelijk tussen partijen overeengekomen. Vertraging in de uitvoering kan in geen geval aanleiding zijn tot boete, schadevergoeding, ontbinding of verbreking van de overeenkomst.
 3. MAGICAL MOMENTS behoudt zich het recht voor om gedeeltelijke leveringen te doen en in voorkomend geval deze gedeeltelijke leveringen afzonderlijk te factureren, hetgeen de opdrachtgever niet het recht geeft om de betaling van de reeds geleverde goederen te weigeren of op te schorten.
 4. Alle bestelde en geleverde producten blijven eigendom van MAGICAL MOMENTS tot de volledige betaling van de hoofdsom, de kosten, de interesten en in voorkomend geval de schadevergoeding wegens laattijdige betaling.
 5. De opdrachtgever verbindt zich ertoe om MAGICAL MOMENTS in staat te stellen, zonder voorafgaand bericht, om de niet integraal betaalde goederen terug in bezit te nemen ongeacht de plaats waar deze zich zouden bevinden en de opdrachtgever draagt in voorkomend geval de kosten van deze weder inbezitneming.
 6. De opdrachtgever dient de geleverde goederen onmiddellijk bij de levering na te zien op de aanwezigheid van zichtbare gebreken. Bij zichtbare beschadiging van de verpakkingen van de goederen of bij zichtbare onvolledigheid van de zending of niet-conformiteit is de opdrachtgever ertoe gehouden de goederen te weigeren of slechts aan te nemen onder schriftelijk voorbehoud dat wordt aangetekend op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch) van de transporteur.  Indien de klant nalaat deze weigering te melden of schriftelijk voorbehoudt te maken op de vrachtdocumenten (op papier of elektronisch) zal MAGICAL MOMENTS niet aansprakelijk kunnen gesteld worden.
 7. Eventuele klachten bij de levering wegens andere zichtbare gebreken of niet-conformiteit met de bestelling moeten, om aanvaardbaar te zijn, uiterlijk 2 kalenderdagen na de levering per aangetekend schrijven aan MAGICAL MOMENTS kenbaar gemaakt worden en tevens binnen dezelfde termijn van 2 kalenderdagen elektronisch aan MAGICAL MOMENTS bevestigd worden.
 8. Geen enkele klacht wegens verborgen gebreken zal ontvankelijk zijn indien ze MAGICAL MOMENTS niet per aangetekend schrijven werd betekend binnen een termijn van 15 kalenderdagen vanaf de ontdekking van de gebreken.
 9. Het onderzoek van een klacht betekent geenszins dat MAGICAL MOMENTS de eventuele gegrondheid van die klacht erkent. Een klacht kan nooit tot gevolg hebben dat de opdrachtgever zijn betalingsverplichtingen kan opschorten. 

Klachten – aansprakelijkheid

 1. Alle mogelijke gevallen van overmacht, zijnde over het algemeen alle omstandigheden die de uitvoering van de bestelling verhinderen, verminderen of vertragen of die een overdreven verzwaring van de verplichtingen van MAGICAL MOMENTS zouden teweegbrengen, ontslaan MAGICAL MOMENTS in elk geval van haar aansprakelijkheid voor het niet, het laattijdig of het gebrekkig uitvoeren van haar verbintenissen, zonder dat zij gehouden zal zijn tot enige schadevergoeding.
 2. MAGICAL MOMENTS is bij haar activiteiten afhankelijk van de medewerking, diensten en leveringen van derden, waar MAGICAL MOMENTS weinig of geen invloed op kan uitoefenen. MAGICAL MOMENTS kan derhalve op geen enkele manier aansprakelijk gesteld worden voor gebreken en disfuncties in producten afkomstig van derden of voor nalatigheid, verzuim of wanprestatie van deze derden.
 3. Alle klachten met betrekking tot de geleverde producten, dienen ter kennis gebracht te worden aan MAGICAL MOMENTS bij aangetekend schrijven binnen de 8 dagen na ontdekking.
 4. De gebreken aan een deel van de levering geven niet het recht aan de cliënt het geheel van de levering te weigeren.
 5. MAGICAL MOMENTS is niet aansprakelijk voor schade in de ruimste zin van het woord, tenzij deze schade is veroorzaakt door grove schuld of opzet van MAGICAL MOMENTS.

Facturen

 1. De facturen zijn betaalbaar binnen de 7 kalenderdagen op de bankrekening van MAGICAL MOMENTS, die op de facturen wordt vermeld.
 2. Indien de opdrachtgever van mening is dat de in rekening gebrachte kosten onjuist zijn, kan opdrachtgever de bezwaren binnen de 5 kalenderdagen na de factuurdatum aan MAGICAL MOMENTS schriftelijk kenbaar maken. Na ontvangst van het bezwaar zal MAGICAL MOMENTS een onderzoek instellen naar de juistheid van het factuurbedrag.
 3. Bij elke niet betaalde factuur zal een intrest verschuldigd zijn ten belopen van 1,5 % per maand van het factuurbedrag, van rechtswege en zonder aanmaning, door het louter verstrijken van de termijn van 7 kalenderdagen na factuurdatum. Voor de berekening van de intresten zal elke begonnen maand beschouwd worden als een volledige maand. Op de vervallen intresten van één jaar zal eveneens een gelijke intrest verschuldigd zijn.
 4. Bovendien zal bij elke niet betaalde factuur van rechtswege en zonder aanmaning schadevergoeding verschuldigd zijn ten belopen van 10 % van het factuurbedrag met een minimum van 125,00 EUR als dekking van de inningskosten, onverminderd de verwijlintresten en de gerechtelijke kosten en zonder afbreuk te doen aan alle andere rechten en schadevergoedingen ten gunste van MAGICAL MOMENTS.
 5. De opdrachtgever dient MAGICAL MOMENTS tevens te vergoeden voor alle invorderingskosten die MAGICAL MOMENTS heeft moeten maken, waaronder de honoraria en kosten van advocaten en raadslieden.
 6. De niet-betaling op de vervaldag van één enkele factuur, maakt het verschuldigde saldo van al het andere, zelfs de niet vervallen factureren van rechtswege en zonder ingebrekestelling onmiddellijk opeisbaar. Hetzelfde geldt bij de gehele of gedeeltelijk laattijdige of niet-betaling van de van de verhoging en de intresten.
 7. Bij niet-betaling van een factuur op de vervaldag behoudt MAGICAL MOMENTS zich tevens het recht voor om, zonder ingebrekestelling, alle verdere leveringen op te schorten.
 8. Indien een opdracht in gedeelten wordt uitgevoerd heeft MAGICAL MOMENTS het recht voor elke deellevering te factureren.
 9. De voorafgaande bepalingen houden geen enkele beperking in van het recht van MAGICAL MOMENTS om, ingeval van wanbetaling, de ontbinding van de overeenkomst met schadevergoeding te vorderen.